drukuj

2009-02-03 16:15:15

Finanse gminy


ZASADY FINANSOWANIA

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
Budżet gminy funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tą ustawą jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy zalicza się do sektora finansów publicznych. Ustawa ta między innymi określa:

 1. pojęcia: środków publicznych, w tym dochodów i przychodów publicznych, wydatków i rozchodów publicznych, deficytu i nadwyżki sektora finansów publicznych oraz państwowego długu publicznego;
 2. zasady opracowywania projektów;
 3. zasady uchwalania budżetów;
 4. zasady i tryb wykonywania budżetów.

Budżet gminy określa się w formie uchwały. Uchwałę budżetową Rada Gminy uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego. Uchwała budżetowa określa:

 1. prognozowane dochody gminy według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji;
 2. wydatki budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
  1. wydatków bieżących, w tym w szczególności:
  2. wydatków majątkowych;
 3. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu gminy;
 4. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów oraz  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych
 5. plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych;
 6. plany przychodów i wydatków funduszy celowych;
 7. upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań Gminy;
 8. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;
 9. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami;
 10. dotacje;
 11. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.


Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt Gminy niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Informacje o artykule

Autor: Sylwester Marchewka
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 03.02.2009 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2017 09:11
Liczba wyświetleń: 10575

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Finanse gminy 12.02.2009 09:09 Sylwester Marchewka
2 Finanse gminy 03.02.2009 15:15 Sylwester Marchewka