drukuj

2009-11-26 11:27:57

Jak załatwić sprawę


Klikając na poniższy link przejdą Państwo do opisu załatwiania poszczególnych spraw:

 

http://kadzidlo.pl/zalatw_sprawe_w_urzedzie/zalatw_sprawe_w_urzedzie.html

 

Informacje o artykule

Autor: Marta Ciak
Zredagował(a): Sylwester Marchewka
Data powstania: 26.11.2009 10:27
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2018 11:24
Liczba wyświetleń: 7675

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Jak załatwić sprawę 14.12.2018 11:23 Marta Ciak
2 Jak załatwić sprawę 21.05.2010 07:51 Sylwester Marchewka
3 Jak załatwić sprawę 02.02.2010 11:49 Sylwester Marchewka
4 Jak załatwić sprawę 01.02.2010 12:31 Sylwester Marchewka
5 Jak załatwić sprawę 01.02.2010 12:22 Sylwester Marchewka
6 Jak załatwić sprawę 26.11.2009 13:12 Sylwester Marchewka
7 Jak załatwić sprawę 26.11.2009 13:12 Sylwester Marchewka
8 Jak załatwić sprawę 26.11.2009 10:28 Sylwester Marchewka
9 Jak załatwić sprawę 26.11.2009 10:27 Sylwester Marchewka
drukuj

2018-12-21 12:37:49

Gdzie załatwić sprawę


Gdzie załatwić sprawę:

POKÓJ NR 5 – Pani Barbara Pabich

- Prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych i z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

 

POKÓJ NR 6 – Pani Krystyna Hymkowska

- Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

- Pomoc w sporządzaniu wniosków.

- Wydawanie decyzji inwestycji celu publicznego.

- Wydawanie decyzji środowiskowych.

- Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości.

- Udzielanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości.

- Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło.

- Nadawanie numerów porządkowych  nieruchomości.

- Nabywanie i zbywanie nieruchomości.

- Wydawanie postanowień w sprawie podziału nieruchomości.

- Wydawanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości.

- Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.

- Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości.

- Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.

- Zakładanie ksiąg wieczystych.

- Wprowadzenie numerów początkowych do systemu EMUiA.

 

POKÓJ NR 7 – Pan Wiesław Nasiadka

- Realizacja inwestycji drogowych.

- Bieżące utrzymanie dróg.

- Realizacja inwestycji oświetlenia ulicznego.

- Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego.

 

POKÓJ NR 8  - Pan Krzysztof Giers

- Uzgadnianie zjazdów z działek na drogi gminne.

- Uzgadnianie budowy linii energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych oraz przyłączy elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

- Naliczanie opłat za prowadzenie robót w pasie dróg gminnych.

- Naliczanie opłat rocznych za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych.

- Przyjmowanie wniosków i przygotowywanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów w pasie dróg powiatowych, krajowych.

- Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wycięcia drzew i krzewów.

- Prowadzenie spraw lokalowych.

 

POKÓJ NR 8 – Pan Kazimierz Bielski

- Sprawy związane z odbiorem odpadów komunalnych, odpadów zawierających azbest oraz realizacją inwestycji z zakresu: wodociągów i  kanalizacji sanitarnej.

- Prowadzenie spraw komunalnych.

- Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska.

- Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

 

POKÓJ NR 9 – Marzena Ewa Kaczyńska

- Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Wydawanie decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych w przypadku nieuiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- prowadzenie spraw dotyczących udzielenia ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pokój NR 10 – Pani Iwona Nalewajk

- Prowadzenie spraw dotyczących spraw pracowniczych, kadrowych i pracowników Urzędu Gminy.

- Wypełnianie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych i robót publicznych.

 

POKÓJ NR 12 – Pani Maria Murawska

Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności:

- Zgłoszenie pobytu stałego i pobytu czasowego.

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

- Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

-  Występowanie o nadanie numeru PESEL przy zameldowaniu lub na podstawie odrębnych przepisów  (dot. w szczególności cudzoziemców zatrudnionych u pracodawcy mającego siedzibę na terenie naszej gminy).

- Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych.

- Uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu.

- Uzyskanie poświadczenia o adresach i okresach zameldowania.

- Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców.

Prowadzenie spraw w zakresie rejestru wyborców:

- Wpisywanie do rejestru wyborców

- Skreślenie z rejestru wyborców

- Udostępnienie danych z rejestru wyborców

 

POKÓJ NR 14 – Teresa Suchecka

- Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatku od środków transportu.

 

POKÓJ NR 15 – Pani Henryka Lemańska

- Obsługa Kasy - dokonywanie wpłat i wypłat.

 

POKÓJ NR 18 – Pani Teresa Parzych

- Sporządzanie oświadczeń wnioskodawców i zeznań świadków na okoliczność pracy w gospodarstwie rolnym.

- Wyjaśnianie spraw w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników.

- Współpraca z radnymi.

- Współpraca z sołtysami i pomoc w wypełnianiu przez nich funkcji.

- Przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych.

- Pomoc przy wyborach.

- Obsługa posiedzeń Wójta.

 

POKÓJ NR 19 – Pani Marta Ciak

- Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.

- Przyjmowanie wniosków i przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego i współpraca z GKRPA.

- Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem krajowego,  drogowego przewozu osób.

- Przygotowywanie decyzji zezwalających lub zakazujących przeprowadzenie imprezy masowej.

- Przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną.

- Przygotowywanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

- Współpraca z klubami sportowymi i innymi podmiotami w zakresie kultury fizycznej i sportu.

- Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność turystyczną.

- Współpraca z twórcami ludowymi.

- Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych.

- Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

 

POKÓJ NR 20 – Pan Zdzisław Parzych

- Prowadzenie spraw dotyczących pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.

- Ustalenie i wypłacanie żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

- Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

- Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego.

 

POKÓJ NR 23 – Pani Małgorzata Prusaczyk i Pani Beata Skrodzka

- Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego.

- Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.

- Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

- Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Marta Ciak
Zredagował(a): Marta Ciak
Data powstania: 21.12.2018 11:37
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 14:31
Liczba wyświetleń: 2519

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Gdzie załatwić sprawę 03.04.2019 14:30 Marta Ciak
2 Gdzie załatwić sprawę 21.12.2018 11:37 Marta Ciak